ADHD

ADHD ( skrót od angielskiej nazwy Attention Deficit Hyperactivity Disorder) jest to Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Literatura określa schorzenie jako zaburzenia hiperkinetyczne.

Charakterystyczny dla tej grupy zaburzeń jest wczesny początek, pojawiający się najczęściej w pierwszych 5 latach życia, tendencja do przechodzenia od jednej do drugiej aktywności bez ukończenia żadnej z nich, brak wytrwałość podczas realizacji zadań, które wymagają zaangażowania poznawczego a także zdezorganizowana, w niskim stopniu kontrolowana nadmierna aktywność.

Uważa się, że schorzenie pojawia się u 4- 8 % dzieci w wieku wczesnoszkolnym ( 6-9 rok życia), dotyka głównie chłopców, bez względu na rasę oraz kulturę. Później częstotliwość występowania spada w każdych 5 latach o 50%, jednak u około 60% osób dorosłych utrzymuje się część lub wszystkie cechy ADHD, głównie dotyczące deficytu uwagi.

Mózg osoby zdrowej i chorej na ADHD

Metabolizm glukozy w mózgu osoby zdrowiej (po lewej) i chorej na ADHD (po prawej)

PRZYCZYNY:

Nie zostały poznane precyzyjne przyczyny powstawania ADHD, jednak wyodrębniono szereg czynników, które mogą wywoływać schorzenie lub pogłębiać jego objawy:

 • genetyczne,
 • dieta,
 • środowisko społeczne,
 • uszkodzenie Centralnego Układu Nerwowego,
 • niedotlenienie w czasie porodu,
 • w przebiegu innych zespołów objawowych u osób z łamliwym chromosomem X,
 • zaburzenia równowagi pomiędzy układem dopaminowym a noradrenalinowym w Centralnym Układzie Nerwowym.

OBJAWY ADHD:

Objawy kliniczne:

 • impulsywność,
 • trudność w utrzymaniu uwagi i wysiłku,
 • problemy w kontroli pobudzenia,
 • potrzeba bezpośredniego wzmocnienia.

Objawy sfery ruchowej:

 • brak możliwości pozostania w bezruchu nawet przez krótki czas,
 • widoczny niepokój ruchowy dotyczący małej i dużej motoryki,
 • bezcelowe chodzenie,
 • podrywanie się z miejsca,
 • bieganie,
 • wzmożona szybkość oraz częsta zmienność ruchów ( sprawia wrażenie ciągłego pośpiechu ),
 • podskakiwanie,
 • przymusowe wymachiwanie rękami,
 • bieganie bez celu,
 • nasilone drobne ruchy kończyn ( głośne deptanie, machanie nogami, ciągłe zajmowanie się rzeczami leżącymi w zasięgu rąk oraz nóg, poruszanie palcami rąk, kiwanie się na krześle itd.).

Objawy sfery poznawczej:

 • odruch orientacyjny wzmożony,
 • problemy ze skupieniem uwagi ( chwiejność uwagi, która pozostaje wybitnie zależna od afektywnych czynników ),
 • pochopność,
 • brak wytrwałości przy małym zainteresowaniu i nie zauważaniu bezpośrednich korzyści wynikających z działania,
 • pobieżność myślenia,
 • wzmożona męczliwość podczas pracy intelektualnej i połączona z tym nierównomierność wydajności,
 • trudności wizualno- motoryczne,
 • w przeprowadzanych badaniach inteligencji część autorów stwierdza poziom „ poniżej oczekiwanego” przede wszystkim w skalach wykonawczych,
 • brak umiejętności planowania,
 • uwaga przerzucana z obiektu na obiekt ( odpowiedzi na pytania są nieprzemyślane, nieprawidłowe, błędne rozwiązywanie zadań ),
 • problemy z syntetyzowaniem w myśleniu,
 • u licznych dzieci, posiadających zaburzenia koncentracji uwagi występują pewne zaburzenia języka lub mowy, należą do nich: problemy z artykulacją, opóźnienie rozwoju mowy, kłopoty ze strukturą zdania, błędne układanie dźwięków.
 • problemy pojawiają się także w pisemnym wyrażaniu myśli oraz słowa.

Objawy sfery emocjonalnej:

 • nasilona ekspresja uczuć,
 • nieopanowane, często niezwykle silne reakcje emocjonalne,
 • wybuchy złości,
 • nadmierna wrażliwość emocjonalna w stosunku do bodźców otoczenia,
 • impulsywność działania.

U dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi często zauważalne są charakterystyczne cechy osobowości takie jak:

 • niska samoocena,
 • impulsywne działanie,
 • niedojrzałe zachowanie,
 • chęć dominacji w grupie,
 • okresowo pojawiająca się depresja,
 • niespokojny sen,
 • problemy z zasypianiem,
 • wczesne przebudzanie się.

Typowe zachowania dzieci z ADHD:

 • stałe wiercenie się na krześle,
 • machanie rękami i nogami,
 • częściej biega niż chodzi,
 • pójście spać oraz zaśnięcie jest problematyczne,
 • pojawiają się nocne lęki lub koszmarne sny,
 • jest niezwykle gadatliwe,
 • z dużą częstotliwością i w łatwy sposób dziecko się denerwuje,
 • ciągle biega po całym domu,
 • jest psotliwe zarówno w domu jak i w szkole,
 • dokucza często innym dzieciom,
 • w nieumyślny sposób psuje różnego rodzaju rzeczy,
 • często ulega wypadkom oraz urazom,
 • czas koncentracji jest bardzo krótki,
 • bardzo łatwo się rozprasza,
 • ma problemy z zapamiętywaniem szczegółów,
 • zachowuje się mniej poważnie niż jego rówieśnicy,
 • nienawidzi zmian,
 • bardzo często gubi różne rzeczy lub o nich zapomina,
 • często wtrąca się do rozmowy osób dorosłych,
 • jego zachowanie jest trudne do przewidzenia,
 • nie czeka aż nadejdzie jego kolej,
 • szybko się denerwuje,
 • szybko się zniechęca,
 • oczekuje pochwały natychmiast,
 • występują problemy z przestrzeganiem wytyczonych zasad,
 • rozpoczyna jakąś czynność lecz jej nie kończy,
 • sprawia wrażenie, że nie słucha,
 • przejawia nadwrażliwość na dźwięki,
 • łatwo się potyka,
 • zdarza się, że jest agresywne,
 • wszystko powoduje rozproszenie uwagi,
 • musi dotknąć niemal wszystkiego,
 • śni na jawie,
 • nie potrafi skoncentrować swojej uwagi na jednej rzeczy,
 • często wpada na różne rzeczy,
 • podczas lekcji niedokładnie przepisuje z tablicy,
 • nie kończy zdań, które rozpoczęło,
 • ma problemy z planowaniem,
 • dąży do przewodzenia grupie,
 • wokół dziecka wiecznie panuje bałagan,
 • nie potrafi przewidywać niebezpieczeństw,
 • wyrywa się aby odpowiedzieć zanim zostanie zapytane,
 • ma tendencje do przerywania innym,
 • podejmuje pochopne decyzje,
 • cudze pomysły akceptuje niezwykle łatwo i bez zastanowienia,
 • jego pozycja w grupie jest często niezbyt dobra, jest samotne,
 • nie potrafi przegrywać,
 • chce koncentrować uwagę otoczenia na sobie,
 • ma złe zdanie na własny temat, jest niepewne oraz nieśmiałe.

Rozwój fizyczny dziecka:

 • wysoki poziom aktywności fizycznej.

 

Rozwój społeczny dziecka:

 • problemy w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami,
 • opóźnienie rozwoju społecznego,
 • popisywanie się przed rówieśnikami w celu zwrócenia na siebie uwagi.

DIAGNOSTYKA

Stwierdzenie ADHD jest trudne, gdyż niemal w 100% opiera się na obserwacji dziecka. Działania w kierunku rozpoznania schorzenia powinny obejmować:

 • wywiad z rodzicami i zebranie informacji dotyczących rozwoju dziecka oraz jego zachowania obecnego,
 • wywiad z nauczycielami, zebranie informacji dotyczących zachowania dziecka w szkole lub przedszkolu,
 • badanie przez pediatrę,
 • badanie przez neurologa oraz EEG,
 • przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem,
 • obserwacja zachowania dziecka,
 • ocena skali problemu – poziomu nadpobudliwości psychoruchowej oraz zaburzeń koncentracji uwagi a także problemowych zachowań na podstawie skali kwestionariuszy diagnostycznych,
 • ocena aktywności ruchowej dziecka,
 • badanie przez psychologa,
 • ocena ilorazu inteligencji.

LECZENIE:

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wspólnie z Europejskim Towarzystwem Psychiatrii Dzieci i Młodzieży uznały w 2004 roku, iż leczenie ADHD powinno składać się z kilku metod terapeutycznych:  oddziaływań psychospołecznych, psychoterapii oraz farmakoterapii. W Polsce nie zostały do tej pory opublikowane standardy dotyczące leczenia tego schorzenia. Jednak w ramach działania resortów zdrowia oraz edukacji odpowiedni program jest przygotowywany.

Oddziaływanie psychospołeczne:

W przypadku dziecka z ADHD pomoc powinna zostać ukierunkowana nie tylko na jego potrzeby ale także dla jego najbliższej rodziny oraz opiekunów. Z tego powodu jednym z głównych elementów leczenia pozostają następujące oddziaływania psychospołeczne:

 • dokładne wyjaśnienie rodzicom oraz innym członkom rodziny objawów ADHD,
 • wyjaśnienie dziecku choroby, rozmawianie z nim o zachowaniach, ukierunkowywanie na obserwację swojego zachowania,
 • wyjaśnienie zaburzenia nauczycielom oraz stała współpraca ze szkolną poradnią psychologiczno- pedagogiczną.

Psychoterapia:

Na dzień dzisiejszy jedną z głównych i zarazem najskuteczniejszych form pomocy dla dzieci z ADHD oraz ich rodziny są warsztaty. Pokazują one sposoby radzenia sobie z objawami nadpobudliwości psychoruchowej ( w tym np. problematycznymi zachowaniami wywodzącymi się z celowego łamania zasad oraz niewykonywania poleceń).

Zajęcia uczą rodziców stosowania pochwał, zasad, nagród, konsekwencji.

W niektórych przypadkach zdarza się, że w rodzinie dziecka z ADHD pojawiają się problemy znacznie wykraczające poza możliwości takiego oddziaływania terapeutycznego. W takiej sytuacji możliwe jest zastosowanie:

 • terapii indywidualnej bądź grupowej dla dziecka ( pomaga w zwalczaniu niskiej samooceny dziecka, wspiera w rozwiązywaniu problemów z rówieśnikami ),
 • terapii rodzin ( stosowana w sytuacjach gdy rodzina ma problem z funkcjonowaniem jako całość ),
 • treningi umiejętności społecznych,
 • treningi zastępowania agresji.

Farmakoterapia:

Zastosowanie leków w zespole nadpobudliwości psychoruchowej może spowodować znaczne złagodzenie niektórych objawów dolegliwości. Tę metodę leczenia stosuje się zwykle w przypadkach masywnych zaburzeń w koncentracji uwagi.

Preparaty stosowane w leczeniu ADHD powodują wzrost ilości noradrenaliny i/lub dopaminy – są to substancje, których poziom w mózgu nadpobudliwego dziecka jest obniżony. Leki te pomagają w złagodzeniu objawów jednak nie leczą choroby i nie usuwają przyczyn nadpobudliwości, działają jedynie wtedy gdy są podawane.

Badania naukowe wykazują, iż długotrwałe ( 2-3 letnie ) stosowanie leków na ADHD poza zmniejszeniem nasilenia zaburzeń koncentracji uwagi, nadruchliwości oraz impulsywności przynosi dodatkowe korzyści. Leki mogą zabezpieczyć i zapobiec przed wystąpieniem niechcianych następstw schorzenia takich jak: niechęć do szkoły, niezwykle niskie wyniki w nauce, obniżona samoocena czy uleganie wypadkom oraz kontuzjom. Wspomagają także dziecko nadpobudliwe w nadrobieniu zaległości w nauce oraz w poprawie relacji z kolegami.

Leczenie ADHD nie powinno opierać się jedynie na podawaniu leków, gdyż nie mogą one wpłynąć na wszystkie sfery życia dziecka z tą przypadłością. Jednakże długotrwała, bezpieczna i skuteczna farmakoterapia może przysporzyć licznych korzyści. Jej stosowanie przewiduje się u dzieci, u których zmiana metod wychowawczych oraz inne oddziaływania nie przynoszą oczekiwanych efektów lub nie mogą z różnych powodów zostać wprowadzone.

W czym pomogą leki?

 • dziecko zacznie rozumieć i odbierać to co mówią inni,
 • dziecku będzie znacznie łatwiej skupić się podczas nauki i pracy,
 • zapanowanie nad potrzebą ruchu i mówienia stanie się dla dziecka prostsze,
 • dla dziecka łatwiejsze stanie się pomyślenie przez chwile przed wykonaniem jakiejś czynności.

Co mimo leków pozostanie bez zmian?

 • stosowanie leków nie może zastąpić nauczania i wychowania,
 • nie spowodują usunięcia dysleksji oraz dysgrafii,
 • nie sprawią, że przeciętny uczeń stanie się wybitny,
 • nie zminimalizują agresji mającej inne podłoże niż impulsywność ( np. w sytuacji gdy dziecko w domu jest bite ).

Terapia EEG – Biofeedback

Jest to nowoczesna metoda badania dla dzieci oraz dorosłych przeprowadzanego w czuwaniu oraz we śnie spontanicznym z aktywacjami. Polega na ocenie jakościowej oraz ilościowej bioelektrycznej czynności mózgu. Jest to metoda, która umożliwia znalezienie harmonii czynności fal mózgowych poprzez bioregulację oraz samouczenie się mózgu w treningowej formie wideozabawy. Terapię EEG – Biofeedback stosuje się podczas leczenia licznych problemów medycznych.

Tego typu treningi zaleca się głównie:

 • dzieciom oraz osobom dorosłym, które intensywnie się uczą,
 • osobom żyjącym w dużym stresie,
 • osobom przejawiającym problemy psychologiczne ( dysgrafia, dysleksja, lęki, zaburzenia snu, zaburzenia zachowania, zaburzenia samooceny, problemy z koncentracją ),
 • osobom z zaburzeniami psychosomatycznymi ( terapia uzależnień, stany paniki, alergie, bóle głowy, bóle przewlekłe, padaczki, tiki itd. ).

Treningi powodują wyciszenie i relaksację, jednocześnie pobudzając procesy myślowe.

Powodują wyciszenie nadpobudliwości psychoruchowej, niepokoju oraz lęków, usuwają agresję i polepszają stosunki z otoczeniem. Skuteczność metody wynosi 85-95%. Zalecane jest przeprowadzenie około 60 zabiegów, każdy z nich trwa około 45 minut. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje 10 takich seansów.

Ten artykuł znajduje się w kategori Choroby i zaburzenia psychiczne, Układu nerwowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *